ACTIEVOORWAARDEN PILOT XENON FACEBOOK ACTIE
 
Algemeen
 
• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Pilot georganiseerde Facebook actie;
• Deze actie is geïnitieerd door Pilot International BVBA (verder te noemen: Pilot) gevestigd aan de Diamantstraat 8 B-2200 Herentals;
• De actie loopt op de officiële Facebookpagina van Pilot van 4 november 2016 tot en met 23 november 2016 (verder te noemen: actieperiode);
• Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
• Alle werknemers van Pilot International BVBA en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten;
• Pilot behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op shop.pilotxenon.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging;
• Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer voldaan heeft aan alle eisen van de actie én akkoord is gegaan met het Pilot privacybeleid zoals deze is te vinden op shop.pilotxenon.nl;
• Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing zijn naast deze actievoorwaarden.
• Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat zij na afloop van de actieperiode als winnaar op www.Facebook.com/Pilot bekend mag worden gemaakt.
• Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
 
Prijs
 
• Onder de deelnemers van deze actie wordt tijdens de actieperiode op 11 november, 18 november, 25 november, 2 december, 9 december, 16 december en 23 december een product uit het assortiment van Pilot verloot. De winnaar mag één product naar wens uit het assortiment van Pilot kiezen: het product dient wel op voorraad te zijn. Indien het gewenste product niet op voorraad is, dient een ander product gekozen te worden.
• Het product wordt binnen enkele werkdagen opgestuurd naar de winnaar;
• De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld;
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 
 
Deelname
 
• Deelname aan de actie is gratis;
• Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer de Facebook pagina van de Pilot ‘geliked’ heeft;
• De deelnemer dient akkoord te zijn met het privacybeleid van de Pilot;
• Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar feitelijke woon- en verblijfplaats in Nederland of België heeft en 18 jaar of ouder is;
• Alle werknemers van Pilot en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten;
• Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;
• Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die Pilot ter zake van deze actie neemt.
 
Te verrichten prestatie en bepaling winnaar
 
• Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen:
– Hij/zij moet de officiële Facebook pagina van Pilot.nl ‘liken’ 
– Hij/zij moet akkoord zijn gegaan met het Pilot privacybeleid;
– Hij/zij moet akkoord zijn gegaan met de actievoorwaarden;
– Hij/zij moet zijn/ haar feitelijke woon-verblijfplaats in Nederland of België hebben, minimaal 18 jaar oud zijn 
• Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs.
• Op 11 november, 18 november, 25 november, 2 december, 9 december, 16 december en 23 december wordt een prijswinnaar bekend gemaakt via de Facebookspagina van de Pilot. De winnaar dient binnen 5 werkdagen te reageren door middel van een persoonlijk facebookbericht aan Pilot, email aan Pilot of telefonisch contact met Pilot. Indien hij/zij niet binnen 5 werkdagen heeft gereageerd, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs.
 
 
Uitsluitingen
 
• Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname;
• Pilot behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;
• Pilot behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt;
• Pilot is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is de gebruikelijke garantie van Pilot van toepassing is;
• Pilot besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en het beheer van haar website en de Facebook-fanpage. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten of andere door Pilot openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan Pilot worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Pilot doen ontstaan. Pilot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde deelnameformulieren en/of bijlagen of voor de opgave van verkeerde of onvolledige (persoons)gegevens door een deelnemer;
• Pilot is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of Facebookpagina of links naar de websites van derden;
• Pilot is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;
• Pilot, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Pilot betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.
 
Intellectueel eigendom:
 
• De deelnemer doet, van het moment van deelname, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de inzending. 
• De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet, wordt verstaan.
 
Hoe behandelen wij uw gegevens:
 
Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Pilot van toepassing zoals weergegeven op shop.pilotxenon.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.
 
Toepasselijk recht en geschillen:
 
• Op deze voorwaarden en betreffende actie is het Belgisch recht van toepassing;
• Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.
 
Opgemaakt te Herentals (B), 1 november 2016